cv

Gerard Lebik is an improviser, sound artist, and composer.

Explores heterogeneous sources and research methods on audible and perception phenomenon of sound and music. The schizophrenic split personality leads him through such forms of expression as noise, sound art, reductionism, minimalism, catharsis free jazz, electroacoustic free improvisation, performance, and sound interventions in public space. In research on the nature of sound, he focuses on issues such as the perception and propagation of sound waves, the psychological aspect of binaural sound, the ontological sense of time, and sonic relation in architecture and urban context. Despite the variety of interests, his works focus on the search for perfect forms of beauty, balancing between expressive and constructive art. The basis of his activity is a creative process, as opposed to an effect, and an experiment that respects the nomos of aesthetics of the ancient Pythagoreans.

In 2007 graduated with Wroclaw Academy of Music. Since 2015 artistic director and curator in Sanatorium Of Sound – festival exploring experimental and new music held in Sokołowsko Poland.

Collaborated and performed: Keith Rowe, Phil Minton, Ryoko Akama, Burkhard Beins, Noid, Lucio Capece, David Maranha, Kasper T. Toeplitz, Eryck Abecassis, Paul Lovens, Kazuhisa Uchihashi, Jerome Noetinger, Damas, Artur Majewski, and many others.

Participated and performed: TPAM Yokohama, Kunsthalle Basel, TodaysArt Festival Hague, V: NM-Festival Graz, Biennale Zagreb, Tokyo Jazz, Festival Umbrella Chicago, TD Vancouver, Bienalle Wro, Avant Art, Mem Bilbao, LulCec Barcelona, SuperDeluxe, Ftarri-Tokyo, Quite Que-Berlin, Fylkingen Stockholm, CSW Warsaw, De Werf Brugge, Dizzy’s Club NY, and many others.

http://gerardlebik.blogspot.com/

http://sanatoriumofsound.com/

https://www.ursss.com/?s=Gerard+Lebik

 

“While listening to the effects of the Lebik & Capece duo’s work, one has the impression that the story makes a full circle; what appears to be simple, after being broken down into smaller parts, turns out to be extremely complicated, while what appears to be complex is clear and understandable. Listening to the artists’ compositions, it is not clear whether we are moving forward or backward in time, or maybe in some other direction. The constantly repeated low-frequency sounds and vibrations take us into a hypnotic world, creating at the same time a relaxing trance effect, as well as influencing the body in a typically biological way by regulating the heart rhythm and blood pressure. The musicians test the patience of the listener accustomed to systematised melodies and harmonious tones, confronting them with their own stimulated body”.
Aleksandra Tykarska, ‘Przestrzeń jest instrumentem’ (Space Is an Instrument)

gerard.lebik@gmail.com

 

 

 

 

Gerard Lebik jest improwizatorem, artystą dźwiękowym i kompozytorem.

Eksploruje heterogeniczne źródła i metody badawcze dotyczące słyszalności i percepcji dźwięku oraz muzyki.
Schizofreniczne rozdwojenie jaźni prowadzi go przez takie formy ekspresji jak noise, sound art, redukcjonizm, minimalizm, catharsis free jazz, electroacoustic free improvisation, performance oraz interwencje dźwiękowe w przestrzeni publicznej.
W badaniach nad naturą dźwięku koncentruje się na takich zagadnieniach, jak: percepcja i propagacja fal dźwiękowych, psychologiczny aspekt dźwięku różnicowego, ontologiczny aspekt czasu oraz relacje dźwiękowe w architekturze i kontekście urbanistycznym. Mimo różnorodnych zainteresowań jego prace kierują uwagę na poszukiwanie doskonałych form piękna, balansując między sztuką ekspresywną a konstruktywną. Podstawą jego aktywności jest proces twórczy w odróżnieniu od efektu oraz eksperyment respektujący nomos estetyki starożytnych pitagorejczyków.

W 2007 roku ukończył Akademię Muzyczną we Wrocławiu. Od 2015 roku dyrektor artystyczny i kurator Sanatorium of Sound-festiwalu eksplorującego muzykę eksperymentalną i nową odbywającego się w Sokołowsku.

Kolaborował i występował: Keith Rowe, Phil Minton, Ryoko Akama, Burkhard Beins, Noid, Lucio Capece, David Maranha, Kasper T. Toeplitz, Eryck Abecassis, Paul Lovens, Kazuhisa Uchihashi, Jerome Noetinger, Damas, Artur Majewski, i wielu innych.

Uczestniczył i występował: TPAM Yokohama, Kunsthalle Basel, TodaysArt Festival Hague, V: NM-Festival Graz, Biennale Zagreb, Tokyo Jazz, Festival Umbrella Chicago, TD Vancouver, Bienalle Wro, Avant Art, Mem Bilbao, LulCec Barcelona, SuperDeluxe, Ftarri-Tokyo, Quite Que-Berlin, Fylkingen Stockholm, CSW Warsaw, De Werf Brugge, Dizzy’s Club NY.

http://gerardlebik.net/

http://gerardlebik.blogspot.com/

http://sanatoriumofsound.com/

“Słuchając efektów pracy duetu Lebik & Capece, ma się wrażenie, że historia zatacza koło; to, co z pozoru proste, po rozłożeniu na czynniki pierwsze okazuje się niebywale skomplikowane, z kolei to, co niby jest złożone – jasne i zrozumiałe. Słuchając kompozycji artystów, nie wiadomo do końca, czy się w czasie posuwamy do przodu, do tyłu, czy może jeszcze gdzie indziej. Powtarzane ciągle dźwięki o niskich częstotliwościach i wibracjach przenoszą w hipnotyczny świat, tworzą jednocześnie efekt relaksującego transu, jak i wpływają na organizm w typowo biologiczny sposób, regulując rytm serca, ciśnienie krwi. Muzycy testują cierpliwość przyzwyczajonego do usystematyzowanych melodii i zgranych tonów ucha, stawiając słuchacza w konfrontacji z jego własnym, odbierającym bodźce ciałem”.
Aleksandra Tykarska, “Przestrzeń jest instrumentem”