Tractography Neural Tracts NoiseTractography (diffusion tensor tractography)-a non-invasive technique of magnetic resonance imaging, allowing visualization of direction and continuity in the course of the nerve fibers of the central nervous system. The data needed to create an image of the spatial arrangement of nerve fibers in the nervous system is achieved by means of diffusion tensor imaging (MRI diffusion imaging, DTI). DTI (diffusion tensor imaging) is a method used for the analysis of MR diffusion anisotropy of the central nervous system and may represent a subtle anatomy white matter of the brain. In particular, tractography is a unique tool for non-invasive insight into the anatomy of the white matter pathways.

The anisotropic structures, to which the structure of the brain, to describe the diffusion coefficient (highly varied depending on the location and direction), instead of a single scalar value, the diffusion tensor is used. Tensor, which is a mathematical object, independent of the choice of the coordinate system, a simplified equivalent to the term vector. It allows the representation of a physical quantity whose value depends on the direction. The use of diffusion tensor allows for an approximate description of the distribution of values ​​of the diffusion coefficient taking into account the anisotropic diffusion in spaceThe tractography algorithm uses fiber track plotting selected point, based on the principle of continuity of the voxel and the selection of the followings, depending on the direction set by the dominant component of the diffusion tensor. The direction of the fibers are color-coded: red indicates the course of the fibers in the X-axis, Y-axis green, and blue in the Z axis.

The composition of the organization of sound material is based usually on the basis of the system and set depending on the system. The project tractography Neural Noise certain order for the system determines the order of the other. One particular type of specificity of the system (the algorithms used in the method of diffusion tensor imaging tractography) is transposed and is used as a new organizing principle for audio material, neural tracts and their way of organizing the system of the brain are the order for a new system of organization of sound material, a new kind of sound design determined dependencies remaining in the system of neurons of the brain. Algorithmic compositions based on data resulting technology-based imaging of the human brain neurons.

During the presentation, see the visual material from the original software used to DTI tensor imaging technique, consulted and provided courtesy of Dr. Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.

Tools:Fibernavigator-tool for visualization of DTI and MRI data.Experimental connectome viewer-conview Connectome web-based viewer-Ralph Schurade, Alfred Anwander.

TrackVis-software visualize and analyze fiber track data from diffusion MR imaging(DTI / DSI / HARDI / Q-Ball) tractography.

SuperCollider-environment and programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition.Pure Data(Pd) visual programming language.

Consultation and cooperation in the field of substance MRI techniques, DTI:

Dr. Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.


http://www.cbs.mpg.de/staff/anwander-688?v=research 

http://diffusion-tensor.blogspot.com/2009/05/diffusion-tensor-imaging-101.html

www.biointerfaces.333flow.com

http://laznia.nazwa.pl/artandscience_wp/?p=1223&lang=en
Tractography Neural Tracts Noise


Traktografia (diffusion tensor tractography)-nieinwazyjna technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, umożliwiająca uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych ośrodkowego układu nerwowego.Dane potrzebne do stworzenia obrazu przestrzennego ułożenia włókien nerwowych w układzie nerwowym uzyskuje się przy pomocy tzw. techniki obrazowania tensora dyfuzji (obrazowanie dyfuzyjne MRI, DTI).DTI (obrazowanie tensora dyfuzji) jest metodą MR używaną do analizy dyfuzyjnej anizotropii centralnego układu nerwowego i może obrazować subtelną anatomię istoty białej mózgu. W szczególności, traktografia jest unikalnym narzędziem

umożliwiającym nieinwazyjny wgląd w anatomię szlaków istoty białej.W strukturach anizotropowych, do których należy biostruktura mózgu, do opisania współczynnika dyfuzji (wysoce zróżnicowanego zależnie od miejsca i kierunku), zamiast pojedynczej wartości skalarnej, stosuje się tensor dyfuzji.Tensor, będący obiektem matematycznym, niezależnym od wyboru układu współrzędnych, w uproszczeniu odpowiada pojęciu wektora”.Umożliwia on przedstawienie wielkości fizycznej, której wartość zależy od kierunku.Zastosowanie tensora dyfuzji pozwala na przybliżony opis rozkładu wartości współczynnika dyfuzji z uwzględnieniem kierunku dyfuzji w przestrzeniach anizotropowych.W

traktografii wykorzystuje się algorytm kreślenia toru włókien z wybranego punktu, opierając się na zasadzie ciągłości wokseli oraz doboru każdego kolejnego, zależnie od kierunku wyznaczonego przez dominującą składową tensora dyfuzji. Kierunek włókien jest kodowany kolorem: barwa czerwona wskazuje przebieg włókien w osi X, zielony w osi Y, niebieski w osi Z.

Kompozycja jako organizacja materiału dźwiękowego oparta jest zwykle na podstawie danego systemu i określonych zależności w tym systemie.W projekcie Tractography Neural Noise określony porządek danego układu determinuje porządek układu innego.Pewien dany rodzaj określoności układu (algorytmy używane w metodzie obrazowania dyfuzji tensora traktografii) zostaje przetransponowany i użyty jako nowa zasada organizacyjna dla materiału dzwiękowego, trakty neuronowe i ich sposób organizacji w układzie mózgu stają się porządkiem dla nowego systemu organizowania materiału dźwiękowego, nowy rodzaj wzoru dźwiękowego determinowany zależnościami pozostającymi w układzie neuronów mózgu.Kompozycje algorytmiczne bazujace na danych wynikających i opartych na technice obrazowania neuronów mózgu człowieka.


Podczas prezentacji w warstwie wizualnej zobaczymy materiały pochodzące z oryginalnego oprogramowania używanego do obrazowania techniką dyfuzyji tensora DTI, konsultowane i udostępnione dzięki uprzejmości Dr Alfreda Anwandera-Department of Neuropsychology- Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig.

Narzędzia:

Fibernavigator-tool for visualization of DTI and MRI data.

Experimental connectome viewer- conview web based connectom viewer-Ralph Schurade, Alfred Anwander.

TrackVis-software visualize and analyze fiber track data from diffusion MR imaging

(DTI/DSI/HARDI/Q-Ball) tractography.

SuperCollider-environment and programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition.

Pure Data (Pd)-visual programming language.

Konsultacja i współpraca merytoryczna z zakresu technik obrazowania MRI, DTI:

Dr Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig.

Bartłomiej Dusza-Pracownia Radiologii - Dolnośląskie Centrum Onkologii.Tractography Neural Tracts Noise


Tractography (diffusion tensor tractography)-a non-invasive technique of magnetic resonance imaging, allowing visualization of direction and continuity in the course of the nerve fibers of the central nervous system. The data needed to create an image of the spatial arrangement of nerve fibers in the nervous system is achieved by means of diffusion tensor imaging (MRI diffusion imaging, DTI). DTI (diffusion tensor imaging) is a method used for the analysis of MR diffusion anisotropy of the central nervous system and may represent a subtle anatomy white matter of the brain. In particular, tractography is a unique tool for non-invasive insight into the anatomy of the white matter pathways.The anisotropic structures, to which the structure of the brain, to describe the diffusion coefficient (highly varied depending on the location and direction), instead of a single scalar value, the diffusion tensor is used. Tensor, which is a mathematical object, independent of the choice of the coordinate system, a simplified equivalent to the term vector. It allows the representation of a physical quantity whose value depends on the direction. The use of diffusion tensor allows for an approximate description of the distribution of values ​​of the diffusion coefficient taking into account the anisotropic diffusion in spaceThe tractography algorithm uses fiber track plotting selected point, based on the principle of continuity of the voxel and the selection of the followings, depending on the direction set by the dominant component of the diffusion tensor. The direction of the fibers are color-coded: red indicates the course of the fibers in the X-axis, Y-axis green, and blue in the Z axis.

The composition of the organization of sound material is based usually on the basis of the system and set depending on the system. The project tractography Neural Noise certain order for the system determines the order of the other. One particular type of specificity of the system (the algorithms used in the method of diffusion tensor imaging tractography) is transposed and is used as a new organizing principle for audio material, neural tracts and their way of organizing the system of the brain are the order for a new system of organization of sound material, a new kind of sound design determined dependencies remaining in the system of neurons of the brain. Algorithmic compositions based on data resulting technology-based imaging of the human brain neurons.

During the presentation, see the visual material from the original software used to DTI tensor imaging technique, consulted and provided courtesy of Dr. Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.

Tools:Fibernavigator-tool for visualization of DTI and MRI data.Experimental connectome viewer-conview Connectome web-based viewer-Ralph Schurade, Alfred Anwander.

TrackVis-software visualize and analyze fiber track data from diffusion MR imaging(DTI / DSI / HARDI / Q-Ball) tractography.

SuperCollider-environment and programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition.Pure Data(Pd) visual programming language.

Consultation and cooperation in the field of substance MRI techniques, DTI:

Dr. Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig.


http://www.cbs.mpg.de/staff/anwander-688?v=research 

http://diffusion-tensor.blogspot.com/2009/05/diffusion-tensor-imaging-101.html

www.biointerfaces.333flow.com

http://laznia.nazwa.pl/artandscience_wp/?p=1223&lang=en


Tractography Neural Tracts Noise


Traktografia (diffusion tensor tractography)-nieinwazyjna technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, umożliwiająca uwidocznienie kierunku i ciągłości przebiegu włókien nerwowych ośrodkowego układu nerwowego.Dane potrzebne do stworzenia obrazu przestrzennego ułożenia włókien nerwowych w układzie nerwowym uzyskuje się przy pomocy tzw. techniki obrazowania tensora dyfuzji (obrazowanie dyfuzyjne MRI, DTI).DTI (obrazowanie tensora dyfuzji) jest metodą MR używaną do analizy dyfuzyjnej anizotropii centralnego układu nerwowego i może obrazować subtelną anatomię istoty białej mózgu. W szczególności, traktografia jest unikalnym narzędziem umożliwiającym nieinwazyjny wgląd w anatomię szlaków istoty białej.W strukturach anizotropowych, do których należy biostruktura mózgu, do opisania współczynnika dyfuzji (wysoce zróżnicowanego zależnie od miejsca i kierunku), zamiast pojedynczej wartości skalarnej, stosuje się tensor dyfuzji.Tensor, będący obiektem matematycznym, niezależnym od wyboru układu współrzędnych, w uproszczeniu odpowiada pojęciu wektora”.Umożliwia on przedstawienie wielkości fizycznej, której wartość zależy od kierunku.Zastosowanie tensora dyfuzji pozwala na przybliżony opis rozkładu wartości współczynnika dyfuzji z uwzględnieniem kierunku dyfuzji w przestrzeniach anizotropowych.W

traktografii wykorzystuje się algorytm kreślenia toru włókien z wybranego punktu, opierając się na zasadzie ciągłości wokseli oraz doboru każdego kolejnego, zależnie od kierunku wyznaczonego przez dominującą składową tensora dyfuzji. Kierunek włókien jest kodowany kolorem: barwa czerwona wskazuje przebieg włókien w osi X, zielony w osi Y, niebieski w osi Z.

Kompozycja jako organizacja materiału dźwiękowego oparta jest zwykle na podstawie danego systemu i określonych zależności w tym systemie.W projekcie Tractography Neural Noise określony porządek danego układu determinuje porządek układu innego.Pewien dany rodzaj określoności układu (algorytmy używane w metodzie obrazowania dyfuzji tensora traktografii) zostaje przetransponowany i użyty jako nowa zasada organizacyjna dla materiału dzwiękowego, trakty neuronowe i ich sposób organizacji w układzie mózgu stają się porządkiem dla nowego systemu organizowania materiału dźwiękowego, nowy rodzaj wzoru dźwiękowego determinowany zależnościami pozostającymi w układzie neuronów mózgu.Kompozycje algorytmiczne bazujace na danych wynikających i opartych na technice obrazowania neuronów mózgu człowieka.

Podczas prezentacji w warstwie wizualnej zobaczymy materiały pochodzące z oryginalnego oprogramowania używanego do obrazowania techniką dyfuzyji tensora DTI, konsultowane i udostępnione dzięki uprzejmości Dr Alfreda Anwandera-Department of Neuropsychology- Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig.

Narzędzia: Fibernavigator-tool for visualization of DTI and MRI data.

Experimental connectome viewer- conview web based connectom viewer-Ralph Schurade, Alfred Anwander.

TrackVis-software visualize and analyze fiber track data from diffusion MR imaging

(DTI/DSI/HARDI/Q-Ball) tractography. SuperCollider-environment and programming language for real time audio synthesis and algorithmic composition. Pure Data (Pd)-visual programming language.

Konsultacja i współpraca merytoryczna z zakresu technik obrazowania MRI, DTI:

Dr Alfred Anwander-Department of Neuropsychology-Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences Leipzig.

Bartłomiej Dusza-Pracownia Radiologii - Dolnośląskie Centrum Onkologii.